Tijdschrift.be logo

Copyright

De rechten met betrekking tot tijdschrift.be en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media Magazines B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "DPG Media"). DPG Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij DPG Media en/of haar licentiegevers. Deze inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het normaal beoogde gebruik. Tekst- en datamining is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan.

DPG Media heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van DPG Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.DPG Media heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.